Nguyên do là ảnh sản phẩm được lưu trữ theo sản phẩm, chính vì thế khi bạn xóa sản phẩm thì đường dẫn sản phẩm cũng mất theo. Nên khi bạn nhập danh sách sản phẩm  thì các đường dẫn sản phẩm đó về cơ bản đã mất hết trước đó.