Nếu điều này xảy ra thì nguyên do chỉ có thể là bạn đã thực hiện các thao tác này:

  1. Bạn xuất danh sách sản phẩm

  2. Bạn xóa sản phẩm hiện có

  3. Bạn nhập danh sách sản phẩm


Nguyên do là ảnh sản phẩm được lưu trữ theo sản phẩm, chính vì thế khi bạn xóa sản phẩm thì đường dẫn sản phẩm cũng mất theo. Nên khi bạn nhập danh sách sản phẩm  thì các đường dẫn sản phẩm đó về cơ bản đã mất hết trước đó.