Để xem được sản phẩm đã được duyệt, Tại Zalo Shop, Nhà bán hàng vào Zalo Official AccountCửa hàng ➨ Sản phẩm để xem, có thể theo tình trạng Duyệt.