Nếu sản phẩm không có hình ảnh đại diện, Zalo Store sẽ lấy ảnh default. 


Kích thước ảnh phải lớn hơn 500 x 500 px. Nếu nhỏ hơn, Zalo Store cũng sẽ lấy ảnh default.