Các thuộc tính của sản phẩm sẽ được đồng bộ lên Facebook Shop bao gồm:

  • Tên sản phẩm

  • Hình ảnh

  • Giá bán

  • Giá so sánh

  • Thuộc tính

  • Loại sản phẩm

  • Nhà sản xuất

  • Loại tiền tệ

  • Ẩn / Hiện sản phẩm

  • Tồn kho theo variant