Trên trang chủ, trang nhóm sản phẩm, một sản phẩm chỉ hiển thị tối đa 2 loại giá: giá thường và giá gạch. 

  • Giá thường là giá sản phẩm được bán. 

  • Giá gạch là giá được gạch đi để làm nổi bật giá thường.

Tại Haravan, giá được thể hiện theo cơ chế sau:

  • Nếu sản phẩm chỉ có Giá: website chỉ thể hiện Giá.

  • Nếu sản phẩm có Giá và Giá so sánh: Giá so sánh là giá gạch, Giá là giá thường.

  • Nếu sản phẩm có Giá khuyến mãi: Giá là giá gạch, Giá khuyến mãi là giá thường.


Bên cạnh đó, tùy cấu trúc mỗi giao diện mà có thể chỉ hiển thị được một loại giá.