Trên trang chủ, trang nhóm sản phẩm, một sản phẩm chỉ hiển thị tối đa 2 loại giá: giá thường và giá gạch. 

  • Giá thường là giá sản phẩm được bán. 

  • Giá gạch là giá được gạch đi để làm nổi bật giá thường.

Tại Haravan, giá được thể hiện theo cơ chế sau:

  • Nếu sản phẩm chỉ có Giá: website chỉ thể hiện Giá.

  • Nếu sản phẩm có Giá và Giá so sánh: Giá so sánh là giá bị gạch đi, Giá là giá thường.

  • Nếu sản phẩm có Giá khuyến mãi: Giá là giá bị gạch đi, Giá khuyến mãi là giá thường.


Bên cạnh đó, tùy cấu trúc mỗi giao diện mà có thể chỉ hiển thị được một loại giá.