Rule đồng bộ của Kiotviet với Haravan có nhiều nguyên tắc và ràng buộc khác nhau. Do đó, đôi khi phát sinh lỗi trong quá trình vận hành. 


Để xem chi tiết bài viết Kiotviet, bạn vào đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp: