Bạn vào Trang quản trị  ➨ Lazada ➨ Cấu hình ➨ chọn Xóa kênh.Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.