Quy tắc đồng bộ giữa Haravan và Lazada là bạn phải tạo sản phẩm ở cả Haravan và Lazada với điều kiện mã SKU của sản phẩm trên Lazada = mã Barcode sản phẩm trên Haravan.


Khi đồng bộ sản phẩm lên Lazada, bạn nhận được thông báo lỗi như trên, nghĩa là sản phẩm bạn đồng bộ đang thiếu tại một trong hai nơi: Lazada hoặc Haravan. 


Giải pháp là bạn kiểm tra sản phẩm được báo xem đang thiếu tại hệ thống nào và thực hiện bổ sung tại hệ thống đó.


Đừng quên cập nhật barcode cho sản phẩm tại Haravan cũng như SKU cho sản phẩm tại Lazada.