Phải kiểm tra xem sản phẩm trong nhóm đó đã đã tick chọn hiển thị trên facebook chưa?


Vì đồng bộ nhóm thật chất nó chỉ đồng bộ tên nhóm thôi, không đồng bộ sản phẩm lên.