Nếu đã kết nối fanpage vào Harapage thì khách hàng comment trên fanpage vẫn load về Harapage.