Hiện Haravn không hỗ trợ khách hàng hiển thị nhà vận chuyển ra trang Checkout


Nguyên do là cấu hình phí vận chuyển và phí vận chuyển theo từng nhà vận chuyển là hai luồng dữ liệu khác nhau. 


Trang checkout chỉ có thể hiển thị phí vận chuyển được cấu hình từ trang Cấu hình Vận chuyển