Không bắt buộc. 


Tuy nhiên Haravan khuyên bạn nên sử dụng website và kết nối Harapage nhằm đồng bộ đơn hàng, khách hàng, sản phẩm.