Có thể sử dụng các ký tự a-z (không hỗ trợ chữ hoa) và 0-9 (trong bất kỳ kết hợp nào) để đăng ký domain. Bạn cũng có thể sử dụng gạch ngang (-).