Để website của bạn chạy được tên miền riêng, bạn phải hội đủ các yêu cầu sau:

  1. Phải sở hữu được tên miền riêng. Nếu chưa có tên miền riêng, 

  2. Khi đã có tên miền, bạn trỏ tên miền từ nhà cung cấp.
    Tùy việc bạn lựa chọn nhà cung cấp tên miền nào mà cách trỏ tên miền sẽ có đôi chút khác biệt.

  3. Để tên miền có thể chạy trên hệ thống Haravan.
    Bạn cần thực hiện cấu hình tên miền, xem chi tiết tại đây.