Ngoài việc cho phép bạn cấu hình hiển thị cho nút tích điểm thưởng trong mục hiển thị, bạn còn có thể tạm tắt/mở ứng dụng theo nhu cầu.


Để tạm tắt/mở ứng dụng, bạn thực hiện:

  1. Bước 1: Vào ứng dụng, tìm tab hiển thị (live)

  2. Bước 2: Ở mục tình trạng đơn hàng, bạn chọn nút ngưng hoạt động.
    Sau bước 2, sẽ có dòng thông báo ứng dụng của bạn đang tạm ngưng.


Để mở lại ứng dụng, bạn vào tương tự như bước 1, 2 và chọn lại Tiếp tục ứng dụng.


Bạn vui lòng xem chi tiết về ứng dụng tại đây.