Trạng thái đọc/chưa đọc của một cuộc hội thoại chỉ được tính khi có sự tương tác từ một quản trị viên tại Harapage.

 

Do đó, khi fanpage tự động reply cho khách hàng qua chức năng auto reply của Facebook thì cuộc hội thoại vẫn được tính là chưa đọc.