Harapage có thể hỗ trợ nhiều quản trị viên cùng hỗ trợ khách hàng.  


Lưu ý: Số lượng tối thiểu tùy theo gói dịch vụ mà bạn đăng ký, tối đa là số lượng user được phép quản trị trên Trang quản trị.


Trong mỗi cuộc hội thoại của Khách hàng nếu đang có nhân viên hỗ trợ thì ở danh sách cuộc hội thoại sẽ có tên viết tắt của nhân viên đó.