Để đánh giá hiệu suất nhân viên, bạn vào menu Harapage ➨ mục Tổng quan và theo dõi các chỉ số tại đây.