Bạn có thể thêm một trường thông tin mới cho khách hàng bằng cách: 

  1. Vào mục “Tiện ích Harapage” 

  2. Chọn mục “Custom Fied” 

  3. Nhấn nút “Thêm” 

  4. Lựa chọn Thuộc tính, Kiểu dữ liệu tương ứng.