Để thay đổi số điện thoại của một khách hàng, trong màn hình tương tác với khách hàng đó, bạn click nút “Cập nhật thông tin” ở góc trên bên phải và nhập thông tin cần thay đổi. Sau đó, click “Lưu” và hoàn tất. 


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây