Để nhanh chóng xem lại tất cả các cuộc hội thoại của một khách hàng, trong màn hình tương tác, bạn click vào nút “...” ở bên cạnh tên khách hàng và chọn “Xem lịch sử tương tác”.