Harapage đã chia sẵn các tab:

  • Tất cả: bao gồm tất cả hội thoại

  • Tin nhắn: chỉ các cuộc hội thoại là tin nhắn

  • Bình luận: chỉ các cuộc hội thoại là bình luận

  • Chưa đọc: chỉ các cuộc hội thoại là chưa đọc

  • Tag: lọc các cuộc hội thoại theo nhãn đã gán.