Nếu gói dịch vụ của bạn chọn từ 2018 có đi kèm Harapage thì mặc định luôn là 3 page.


Bạn vui lòng xem chi tiết cách kết nối nhiều FanPage tại đây.


Nếu cần nhiều hơn, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được hỗ trợ: