Mục “Tối ưu SEO” bao gồm:

  • Tiêu đề trang (tương đương meta title), chính là tiêu đề bài viết trên thanh tìm kiếm. Thông thường tiêu đề này và tiêu đề bài viết là một.

  • Mô tả trang (tương đương meta description), Nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm. Số ký tự tối đa hiển thị là 320 ký tự.

  • Đường dẫn (URL Key), đường dẫn để liên kết vào trang.