Để xoá sản phẩm, bạn thực hiện như sau:

  1. Vào phần Sản phẩm ➨ Quản lý sản phẩm

  2. Chọn các sản phẩm bạn muốn xoá. 

  3. Sau đó bạn chọn hành động Xoá những sản phẩm đã chọn.

  4. Xác nhận Xóa sản phẩm.


Lưu ý: 

  • Đối với gói dịch vụ có tồn kho nâng cao (eCom Advance hoặc Omni) thì muốn xóa sản phẩm bạn phải điều chỉnh tồn kho về 0.

  • Một điều kiện bắt buộc dù bạn sử dụng gói dịch vụ nào là số lượng đặt hàng của sản phẩm phải bằng 0.