Trường hợp tạo mới sản phẩm, ở phần Quản lý tồn kho, bạn có thể chọn các lựa chọn sau trước khi lưu:


  • Không chọn quản lý tồn kho: số tồn của bạn sẽ là vô cực, khách hàng luôn có thể mua sản phẩm

  • Chọn Có quản lý tồn kho: số tồn của bạn sẽ là một số hữu hạn, nếu hết tồn kho, khách hàng sẽ không đặt hàng tiếp được. VD tồn kho là 9, bạn chỉ có thể bán 9 sản phẩm đó, không thể bán 10 được.

  • Có quản lý tồn kho và chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng: bạn cho phép khách đặt âm.


Nếu một sản phẩm có nhiều phiên bản, bạn có thể quản lý tồn kho ở từng phiên bản khác nhau.