Để tạo mới một sản phẩm, ở trang Quản trị Haravan thực hiện các thao tác sau:

  1. Vào mục Sản phẩm, đến trang Quản lý sản phẩm.

  2. Ở trang Quản lý sản phẩm ➨ chọn Tạo sản phẩm.

  3. Điền các thông tin của sản phẩm rồi Lưu lại.

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.