Liên kết kho là hành động kết nối một địa chỉ lấy hàng tại Haravan với địa chỉ một kho hàng mà bạn đã tạo tại nhà vận chuyển tương ứng.


Liên kết kho chính xác giúp quá trình xử lý đơn hàng - vận đơn của bạn được nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giúp nhà vận chuyển đến đúng địa chỉ cần lấy hàng, từ đó tối ưu được thời gian giao hàng đến khách hàng của bạn.