Thông tin chung của website bao gồm: Tên cửa hàng, Tiêu đề trang, Mô tả trang.


Để thay đổi thông tin chung của web, bạn truy cập vào Trang quản trị ➨ Website

➨ Cấu hình và điều chỉnh những thông tin cần thiết. 


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.