Bắt đầu một topic mới

[Fundiin] Lý do hủy đơn hàng

Vấn đề : Đơn được tạo với phương thức thanh toán là Fundiin. tuy nhiên bị hủy với lý do "đơn hàng hết hạn"


Nguyên nhân :  App Fundiin thì đơn hàng đã hết hạn thanh toán ( hết hạn token cho người mua hàng thanh toán)  nên phía Fundiin hủy đơn 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận