Bắt đầu một topic mới

Không gửi/nhận được hình ảnh, mã lỗi #100

Vấn đề: 


Gửi hình qua Harasocial không thành công, hệ thống trả về mã lỗi #100 không tìm thấy đưỡng dẫn URL
Nguyên nhân:


Vấn đề lỗi gửi hình #100 xuất phát từ việc thiếu ổn định của API từ Facebook. Vấn đề này phía Facebook sẽ ổn định lại sau một thời gian ngắn và Haravan chưa thể can thiệp để xử lí. 


imageKhắc phục:


Trong thời gian này khách hàng có thể gửi hình trực tiếp trên Facebook. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận